Sofieholm LSS

Gruppbostad med särskild service och hög personaltäthet för unga vuxna tillhörande personkrets 1. Ett boende för brukare med problem orsakat av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosociala problem.
Vi har ett lågaffektivt förhållningssätt gentemot problemskapande beteende och hög personaltäthet i syfte att skapa en stressreducerande och trygg miljö i boendet. Vi arbetar med metoder: Struktur, planering, tydliggörande pedagogik, TEACCH, sociala berättelser, seriesamtal.
Vi tar fram individens styrkor och förutsättningar. Alla Individer är unika och därför bemöter och utvecklar vi våra brukare på individnivå.
Familj och närstående har en viktig roll. Vi strävar efter delaktighet och samarbete.
Vår målsättning är att erbjuda omsorg av högsta kvalitet och standard. Omsorg av hög kvalitet kräver hög kompetens. Personalgruppen har gedigen erfarenhet av arbete med målgruppen samt kommer att kontinuerligt vidareutbildas och handledas i TEACCH och lågaffektivt bemötande.

Antal platser/Boendeform

3+3 lägenheter/gruppbostad med särskild service anpassad utifrån individens behov.

Samtliga lägenheter har eget badrum och kök. Fastigheten är omgiven av en stor parkliknande trädgård med möjlighet till egen odlingslott, uteplats  och ligger i ett lugnt villaområde med bara 500 meter till centrala stadskärnan.
Till våren 2019 är vår avsikt är att starta daglig verksamhet i egen regi.

Upptagningsområde

Hela landet

Utvärdering/Uppföljning

Juniagruppen AB har ett kvalitetsledningssystem som är uppbyggt av styrdokument i verksamhetens förekommande processer med tillhörande aktiviteter och rutiner avseende såväl utförande som ansvarsfördelning. Egenkontroll som är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem kommer att genomföras regelbundet

Organisation/Personal

Verksamhetschef, enhetschef, sjuksköterska, Samordnare, omsorgsassistenter,  vaken natt samt sovande jour

Handledning

Personalgruppen erhåller regelbunden extern processhandledning samt kommer att kontinuerligt vidareutbildas och handledas i TEACCH och lågaffektivt bemötande.

Fortbildning

Personalens kompetensutveckling kommer att vara planlagd och gemensam för att vi ska bibehålla en solid kompetensgrund. Grundläggande kompetens inom verksamhetsområdet skall finnas vid anställningen, därefter kommer vi att förstärka personalgruppen med gemensam värdegrund, ett samlat synsätt, kunskap i att arbeta med tydliggörande pedagogik, att utveckla ett lågaffektivt bemötande samt kontinuerlig metodhandledning. Vidare kompetensutveckling planeras årligen utifrån personalens och verksamhetens behov

Kommunikation/Avstånd

Sofieholm ligger i ett lugnt bostadsområde med promenadavstånd till centrum.

Varmt välkomna!

Kontakt

VC Katarina Holm

katarina@juniagruppen.se

070-696 66 11